top of page

Short-Term Exchange Program  โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ian-kelsall-MEUvVqkU3QI-unsplash (1).jpg
paris.jpg

GERMANY

Explore German Language and Culture in the Cities of Baden-Württemberg 2022-2023 :

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
ที่รัฐบาเดน-เวิร์ทเทมเบิร์ก ปี 2565 - 2566
(เมืองแฟรงเฟิร์ต มิวนิค ไฮเดลเบิร์ก)

เดินทางวันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 135,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

FRANCE

Bonjour la France :

French Language and Culture Program 2022-2023

โครงการสวัสดีฝรั่งเศส
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ปี 2565 - 2566

เดินทางวันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 128,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

cambridge.jpg
queensland.jpg

THE UNITED KINGDOM (UK)

Coming Soon

Coming Soon

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

AUSTRALIA

Language Immersion Program, Queensland, Australia 2022 - 2023

โครงการภาษา ณ เมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2565 - 2566

เดินทางวันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่าย 138,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

Long-Term Exchange Program  โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว

canada.jpg
queensland.jpg

CANADA

Language Immersion Program, Canada 2022 - 2023

โครงการภาษา ณ ประเทศแคนาดา ปี 2565 - 2566

โครงการ 7 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการ วันที่ 20 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2566
ค่าใช้จ่าย 395,000 บาทต่อคน

โครงการ 1 ภาคเรียนระยะเวลาโครงการ วันที่ 20 มีนาคม - 14 กรกฎาคม 2566
ค่าใช้จ่าย 569,000 บาทต่อคน

โครงการ 1 ปีการศึกษาระยะเวลาโครงการ วันที่ 20 มีนาคม - 4 ธันวาคม 2566
ค่าใช้จ่าย 1,025,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

AUSTRALIA

Language Immersion Program, Australia 2022 - 2023

โครงการภาษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2565 - 2566

โครงการ 1 ปีการศึกษา
ระยะเวลาโครงการ วันที่ 20 เมษายน - 11 ธันวาคม 2566

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-4 ค่าใช้จ่าย 915,000 บาทต่อคน
สำหรับนักเรียนชั้น ม.5-6 ค่าใช้จ่าย 960,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

Image by Annie
greenwich.jpg

New Zealand

Language Immersion Program, New Zealand 2022 - 2023

โครงการภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปี 2565 - 2566

โครงการ 8 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการ วันที่ 17 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 303,000 บาทต่อคน

โครงการ 1 ปีการศึกษา
ระยะเวลาโครงการ วันที่ 17 มีนาคม - 15 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 960,000 บาทต่อคน

*เปิดรับตั้งแต่ ป.4 - ม.6*

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

UK

PRC English Camp and Cultural Exchange Program in UK 2023   (April 9th – May 7th 2023)

โครงการ 4 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการ วันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 214,500 บาทต่อคน

เงื่อนไขการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

long term study.png
Queensland
Germany.png
One Month Experience.png
Exchange Program .png
เมือง victoria.png
NZ

เปิดรับสมัครคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

เปิดรับสมัครคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) สำหรับนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2566 (ปี 2566 - 2567)
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โฮสต์แฟมิลี่ คือ ครอบครัวที่นักเรียนต่างชาติจะต้องไปพักอาศัยด้วยระหว่างที่เรียนต่อหรือทำกิจกรรมในต่างประเทศ โดยนักเรียนต่างชาติจะพักอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

หน้าที่และความรับผิดชอบของโฮสต์แฟมิลี่
1. ดูแลสวัสดิภาพทั้งในด้านที่พัก ความปลอดภัย โภชนาการ ตามความเหมาะสมเสมือนลูกหลาน
2. รับ-ส่งนักเรียนต่างชาติระหว่างที่ศึกษาที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนต่างชาติในความดูแล
4. ช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ประสานงานในโครงการ
5. ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ คาแนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและการใช้ชีวิตในประเทศไทย

ข้อดีของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
1. ได้พัฒนาทักษะภาษาทั้งครอบครัวผ่านการสนทนากับนักเรียนต่างชาติ
2. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ

เงื่อนไขการเป็นโฮสต์แฟมิลี่
1. เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
2. ครอบครองที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
3. เข้าใจหลักเกณฑ์และการดาเนินการของโครงการ
4. สามารถช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ประสานงานในโครงการได้
5. ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
6. มีบุตรศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้-ดีมาก

หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT (สอบถามรายละเอียดติดต่อ)

International Relations Division, Education Abroad and Language Center Office :

Room 207, 100-Year Building, Harris Institute

สำนักงานแผนกวิเทศสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และศูนย์ภาษา ห้อง 207 อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

117 Kaewnawarat Rd, WatKet, Mueang, Chiang Mai, 50000, Thailand

117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. ประทินรัตน์ วิยาโรเอล หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ฯ โทร 081-882-8383 หรือ 053-242-038 ต่อ 252

อ. ณัฐชนันท์ ลอยดี ผู้ประสานงานแผนกวิเทศสัมพันธ์ฯ โทร 053-242-038 ต่อ 224

bottom of page